شاخه های فناوری نانوهنگامی كه درباره نانوفناوری شروع به جستجو و مطالعه كنید، به موضوعات و مواد مختلفی بر می خورید مانند:"نانولوله ها، شبیه سازی مولكولی، نانوداروها، سلول های سوختی، كاتالیزورها، نانوذرات و..." بنابراین ممكن است نانوفناوری رشته ای كاملا گسترده به نظر آید كه موضوعات آن ربط چندانی به هم ندارند.

به طور كلی مطالعات نانوفناوری را می توان به سه دسته تقسیم كرد. اگرچه روشهای تحقیقاتی در آن ها بایكدیگر متفاوت است، اما این سه شاخه كاملا به یكدیگر مرتبط هستند و پیشرفت در یكی از شاخه ها می تواند در شاخه های دیگر نیز كاملا موثر باشد.

این سه شاخه عبارتند از:

1 - نانوتكنولوژی مرطوب: این شاخه به مطالعه سیستم های زنده ای می پردازد كه اساسا در محیطهای آبی وجود دارند. در این شاخه ساختمان مواد ژنتیكی، غشاءها و سایر تركیبات سلولی در مقیاس نانومتر مورد مطالعه قرار می گیرد. پژوهشگران موفق شده اند ساختارهای زیستی فراوانی تولید كنند كه نحوه عملكرد آنها در مقیاس نانویی كنترل می شود. این شاخه دربرگیرنده علوم پزشكی،دارویی و به طور كلی علوم و روشهای مرتبط با زیست فناوری است.

2- نانوتكنولوژی خشك: این شاخه از علوم پایه شیمی و فیزیك مشتق می شود و به مطالعه تشكیل ساختارهای كربنی، سیلیكون و مواد غیر آلی و فلزی می پردازد. نكته قابل توجه اینست كه الكترونهای آزاد كه در فناوری مرطوب موجب انتقال مواد و انجام واكنشها می گردند، در فناوری خشك خصوصیات فیزیكی ماده را پدید می آورند. در نانوتكنولوژی خشك كاربرد مواد نانویی در الكترونیك، مغناطیس و ابزارهای نوری مورد مطالعه قرار می گیرد. برای مثال طراحی و ساختن میكروسكوپ هایی كه بتوان با استفاده از آنها مواد را در ابعاد نانومتر دید.

3 - نانوتكنولوژی محاسبه ای: در بسیاری از مواقع ابزار آزمایشگاهی موجود برای انجام برخی از آزمایشها در مقیاس نانومتر مناسب نیستند و یا آنكه انجام این آزمایشها بسیار گران تمام می شود. در این حالت از رایانه ها برای شبیه سازی فرآیندها و واكنش های اتم ها و مولكول ها استفاده می شود. شناختی كه به وسیله محاسبه به دست می آید، باعث می شود كه زمان پیشرفت نانوتكنولوژی خشك به چند دهه كاهش یابد و البته تأثیر مهمی در نانوتكنولوژی مرطوب نیز خواهد داشت.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 آبان 1390    | توسط: سیدمحمدامین شاهمرادی    |    | نظرات()